Terms of Service

Službenom web stranicom trgovačkog društva Go4Support d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, na adresi ulica Republike Austrije 31., zastupano po direktoru Ireni Majdančić, te pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Go4Support d.o.o. prikupljaju podatke o klijentima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe N/N, broj 42/18 iN/N broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-van snage). Svi se podaci o klijentima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Go4Support d.o.o.  su odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.

Go4Support d.o.o. prije zaprimljenih podataka klijente informira o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke klijenata trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe N/N, broj 42/18 iN/N broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-van snage) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka,vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

O nama

Mi smo trgovačko društvo pod imenom Go4Support d.o.o. iz Zagreba, na adresi ul. Republike Austrije 31. koje pojedinačno i samostalno zastupaju direktori Irena Majdančić i Sadina Mustafić.

Društvo je kod Trgovačkog suda u Zagrebu registrirano za obavljanje slijedećih djelatnosti:

 • djelatnost javnog informiranja
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • usluga s posebnom tarifom
 • djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 • audiovizualne djelatnosti
 • savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
 • organizacija seminara, tečajeva, sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih igara, izložbi, revija, festivala, audicija i kreativnih radionica
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretninama
 • poslovanje nekretninama
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanja usluga u smještaju
 • pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering).

Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit
 • osiguranja pružanja tražene usluge
 • promocije naših usluga
 • mogućnosti slanja promidžbenih materijala

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politike privatnosti):

 • ime i prezime
 • datum rođenja
 • adresa
 • e-adresa
 • broj telefona i/ili faksa
 • ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

Vrijeme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja vaših podataka vi pristajete da kontaktiramo s vama te ulazite na našu mailing listu – trenutak ulaska vaš je izričit pristanak na kontakt. Zaštita je privatnosti vaših podataka trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga podaci se više ne koriste od strane Go4SSupport d.o.o. osim za interne svrhe, npr. radi informatičke obrade podataka.

Sadržaj Politike privatnosti

Vašu e-adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez vašeg pristanka jer je to protivno našoj politici o privatnosti Go4SSupport d.o.o. drži se stroge politike “no spam”. Tražimo vaše posebno dopuštenje ako želite da kontaktiramo s vama glede specijalnih ponuda i akcija. Go4SSupport d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupimo na svojim internetskim stranicama nikome izvan društva Go4SSupport d.o.o.  bez vaše dozvole, osim:

 1. u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,
 2. u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta, a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka,
 3. u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu,
 4. u slučajevima kada ste vi sami objavili te podatke ( čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka ),
 5. u slučajevima kad je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcioniranje stranica. U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, druga se strana Go4SSupport o.o. obvezuje na čuvanje poslovne tajne,
 6. u slučaju eventualne prodaje ili pravnog sljedništva Go4SSupport o.o. zadržavamo pravo prodaje ili prenošenja vaših podataka trećoj strani koja: 
  a) provodi svoje poslovanje u okviru sličnih aktivnosti ili usluga
  b) pristaje na obveze ove politike o zaštiti osobnih podataka.

Tajnost podataka

Želimo reći da prilikom posjeta ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju.

Poruka elektroničkom poštom

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Zaštita osobnih podataka djece

U neposrednoj komunikaciji s djecom preko interneta uviđamo jedinstvene probleme koje predstavlja zaštita njihove privatnosti. Naše internetske stranice koje bi mogle privući djecu i koje eventualno prikupljaju osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost.

NE dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja; 

Ako dijete mlađe od 14 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektroničkom poštom, telefonom ili pismenim putem obavještavaju roditelji ili staratelji. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže.

Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili nam zabraniti buduće sakupljanje i korištenje podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se.

Osim navedene  jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Go4SSupport d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Go4Support d.o.o. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste internetske lokacije.